کمیسیون نام‌گذاری اطفال

عنوانکمیسیون نام‌گذاری اطفال
گونهسند
فرستندهوزیر کشور,
گیرندهوزیر فرهنگ,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۳۷
تاریخ نشر

۲۳ فروردين ۱۳۳۷

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳ص
موضوعسند, منابع نوشتاری, وزیر فرهنگ, وزیر کشور
متن کامل

تشکیل کمیسیون برای جلوگیری از گسترش نامگذاری کودکان به نام های اروپایی دراداره اطلاعات وزارت کشور ودعوت از نماینده وزارت فرهنگ برای شرکت وهمفکری در جلسات این کمیسیون. ابلاغ دستور وزارت کشور به محمد محیط طباطبایی بازرس وزارت فرهنگ برای شرکت درکمسیون نام گذاری اطفال .Buy Kicks | Nike - Shoes & Sportswear Clothing