کمبود پزشک برای مدارس آستارا

عنوانکمبود پزشک برای مدارس آستارا
گونهسند
فرستندهپورطبیب,
گیرندهاداره معارف واوقاف ایالت شرقی آذربایجان,
متن کامل

اعلام کمبود پزشک برای مدارس وپایین بودن سطح سلامت وبهداشت دربین دانش آموزان آستارا به وسیله
نماینده معارف آستارا وهماهنگی اداره های معارف وبهداشت برای بهبود شرایط.