کلوچه فراری(۱۴)

عنوانکلوچه فراری(۱۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگربن ویلیامز,
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۵

شماره صفحهص۱۴
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ)

موضوعآبرنگ, بن ویلیامز, تصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, کلوچه فراری, منابع دیداری
متن کامل
کلوچه فراری(۱۴)