کتابخانه های روستایی و کتابخانه های سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

عنوانکتابخانه های روستایی و کتابخانه های سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گونهگزارش و جزوه
متن کامل

معرفی کتابخانه های روستایی و سیار کانون پرورش فکری در سراسر کشور، همراه با نام سرپرست و روستاهای زیر پوشش هر کتابخانه.