کتابخانه مدرسه مهران

عنوانکتابخانه مدرسه مهران
گونهعکس
شماره دسترسی۸-۱۰۷ع
سال انتشار۱۳۳۶
تاریخ نشر

۱۳۳۶؟

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, کتابخانه آموزشگاهی, مدرسه غیر دولتی, مدرسه فرهاد, مدرسه مختلط, مدرسه مهران
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
کتابخانه مدرسه مهران