کار کودکان در ایران

عنوانکار کودکان در ایران
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانهاشمی, ژینوس, راسخ,
متن کامل

بررسی مواد قانونی کار کودکان، بررسی وضعیت کودکان کار و عواملی که منجر به کار کودکان در ایران می شود. همراه با اراته‌ی آماری در زمینه کار کودکان در ایران.