کارنامه

عنوانکارنامه
گونهسند
فرستندهدب‍س‍ت‍ان‌ ک‍رولال‍ه‍ای باغچه بان,
گیرندهشهی‍دی‌, رضا قلی
متن کامل

کارنامه پایان دوره تحصیلی ابتدایی رض‍اق‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ی‍دی‌ از دبستان کرولال های باغچه بان در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۱۸-۱۳۱۹ ،ش‍اگ‍رد ک‍لاس‌ ش‍ش‍م‌ .