کارنامه

عنوانکارنامه
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۰۸ت‌
فرستندهدب‍س‍ت‍ان‌ ک‍رولال‍ه‍ای باغچه بان,
گیرندهشهی‍دی‌, رضا قلی
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۱۸
تاریخ نشر

۱۳۱۸-۱۳۱۹

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳ص
موضوعدب‍س‍ت‍ان‌ ک‍رولال‍ه‍ای باغچه بان, رض‍اق‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ی‍دی‌, رضاقلی‌ شهی‍دی‌, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

کارنامه پایان دوره تحصیلی ابتدایی رض‍اق‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ی‍دی‌ از دبستان کرولال های باغچه بان در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۱۸-۱۳۱۹ ،ش‍اگ‍رد ک‍لاس‌ ش‍ش‍م‌ .