پ‍رورش‍گ‍اه‌ آل‍م‍ان‍ی‌

عنوانپ‍رورش‍گ‍اه‌ آل‍م‍ان‍ی‌
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۰۲ت‌
فرستندهفرمانداری اصفهان,
گیرندهاداره شهربانی اصفهان,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۸
تاریخ نشر

۱مهر۱۳۱۸

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۵ص
موضوعاداره شهربانی اصفهان, سند, فرمانداری اصفهان, منابع نوشتاری
متن کامل

مکاتبات اداری درباره انتقال محل موسسه ارنست کریستوفیل از روستا به شهر وسپس ازدستجرد به شهرضا به دستور فرمانداری اصفهان.