پیدائی و گسترش کتابخانه‌های روستایی در جهان و ایران

عنوانپیدائی و گسترش کتابخانه‌های روستایی در جهان و ایران
گونهپایان نامه
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده‌ علوم تربیتی
سال انتشار۱۳۵۴
زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

استاد راهنما نوش آفرین انصاری (محقق)

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیکتابداری
متن کامل

در این پژوهش به اهمیت کتابخانه سیار روستایی، فضای زیست جامعه‌ی زیر پوشش خدمات کتابخانه‌های سیار، آمادگی‌های ذهنی و جهان‌بینی، سازمان و نیروی انسانی کتابخانه‌ی سیار، رسانه‌های گروهی و شناخت مجموعه‌ی کتابخانه‌ی سیار، ارزشیابی اثرات آموزشی کتابخانه‌های سیار، ویژگی‌های یادگیری و شیوه‌ی کتاب رسانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرداخته شده است