پرورشگاه تهران

عنوانپرورشگاه تهران
گونهسند
شماره دسترسی۶۳۹۷ت‌
فرستندهاداره مرکزی وزارت‌ ع‍دل‍ی‍ه‌,
گیرندهوزارت داخله,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۰۱
تاریخ نشر

۴جدی ۱۳۰۱=(۴دی ۱۳۰۱)

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳ص
موضوعاداره مرکزی وزارت‌ ع‍دل‍ی‍ه‌, سند, منابع نوشتاری, وزارت داخله
متن کامل

گ‍زارش‌ اداره‌ م‍دع‍ی‌ ال‍ع‍م‍وم‌ از وض‍ع‍ی‍ت‌ دارالای‍ت‍ام‌ ت‍ه‍ران‌ ومکاتباتی برای بهبود شرایط نامناسب کودکان در این پرورشگاه.