نشریه زبان

عنواننشریه زبان
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۵۸ت‌
فرستندهصدیق, عیسی
گیرندهاداره کل شهربانی,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۲۲
تاریخ نشر

۱۳اسفند۱۳۲۲

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعاداره کل شهربانی, سند, عیسی صدیق (وزیرفرهنگ), منابع نوشتاری
متن کامل

تاییدیه امتیاز نشریه زبان به صاحب امتیازی جبار باغچه بان برای انتشاردر تهران .best Running shoes | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp