نامه سپاس

عنواننامه سپاس
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۰۷ت‌
فرستندهباغچه بان, ثمینه
گیرندهشهی‍دی‌, رضا قلی
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۲
تاریخ نشر

۲۳مهر۱۳۵۲

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعث‍م‍ی‍ن‍ه‌ ب‍اغ‍چ‍ه‌ب‍ان‌، (مدیرآموزشگاه کرولال های باغچه بان), ثمینه‌ باقچه‌بان‌، (مدیرآموزشگاه کرولال های باغچه بان), رضا قلی شهیدی, رضاقلی‌ شهی‍دی‌, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

نامه سپاس از خدمات رضا قلی شهیدی در آم‍وزش‍گ‍اه‌ک‍رولال‍ه‍ای‌ ب‍اغ‍چ‍ه‌ب‍ان‌ در س‍م‍ت‌ ن‍اظم‌ م‍درس‍ه‌ در س‍ال‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۴۴ ت‍ا۱۳۵۲ به وسیله ثمینه باغچه بان.Asics footwear | Nike Air Max 270