نامه خصوصی

عنواننامه خصوصی
گونهسند
شماره دسترسی۶۱۱ت
فرستندهمیرزایانی,
گیرندهوزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۱۲
تاریخ نشر

۵ اسفند ۱۳۱۲

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعارامنه, زبان آموزش, زبان ملی, سند, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه اقلیت های دينی, منابع نوشتاری, میرزایانی, وزارت معارف واوقاف وصنایع مستظرفه
متن کامل

رسیدگی به تصمیمات رئیس معارف رشت بر خلاف دستور وزارتی، درباره میزان ساعت های درس ها به فارسی و ارمنی.bridge media | 『アディダス』に分類された記事一覧