مطالبات مالی

عنوانمطالبات مالی
گونهسند
فرستندهرشدیه, حسن
گیرندهریاست وزرا,
متن کامل

مطالبات مالی حسن رشدیه از وزارت معارف و درخ‍واس‍ت‌ پ‍رداخ‍ت‌ آن‌ ه‍ا ازاع‍ت‍ب‍ارات‌ دول‍ت.