مطالبات مالی

عنوانمطالبات مالی
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۶۶ت‌
فرستندهرشدیه, حسن
گیرندهریاست وزرا,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۰۸
تاریخ نشر

۲۰مهر۱۳۰۸

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۵ص
موضوعحسن رشدیه, ریاست وزرا, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

مطالبات مالی حسن رشدیه از وزارت معارف و درخ‍واس‍ت‌ پ‍رداخ‍ت‌ آن‌ ه‍ا ازاع‍ت‍ب‍ارات‌ دول‍ت.Nike sneakers | Women's Nike Superrep