مردم برای جوانان

عنوانمردم برای جوانان
گونهنشریه
پدیدآورندگانروحانی نجف آبادی, عباسعلی, مهیاری, محمد علی
متن کامل

نشریه‌ی مردم برای جوانان که مهمترین نشریه‌ی حزب توده برای نوجوانان بود، از دی ماه سال ۱۳۲۴، ۲ سال پس از تشکیل سازمان جوانان این حزب، آغاز به انتشار کرد ...