مدرسه رشدیه

عنوانمدرسه رشدیه
گونهسند
فرستندهرئیس ایالتی اداره معارف و اوقاف آذربایجان,
گیرندهوزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه,
متن کامل

معرفی فعالیت های مدرسه رشدیه ونیازی مدرسه که به کمک های مالی برای گسترش برنامه های خود دارد وپیشنهاد بودجه از مجلس شورای ملی برای ودرخواست حمایت مالی مدرسه رشدیه .