مدرسه رشدیه

عنوانمدرسه رشدیه
گونهسند
شماره دسترسی۶۳۹۴ت
فرستندهرئیس ایالتی اداره معارف و اوقاف آذربایجان,
گیرندهوزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۰۱
تاریخ نشر

۲۷جدی ۱۳۰۱(۲۷دی ۱۳۰۱)

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعرئیس ایالتی اداره معارف واوقاف آذربایجان, سند, منابع نوشتاری, وزارت معارف واوقاف وصنایع مستظرفه
متن کامل

معرفی فعالیت های مدرسه رشدیه ونیازی مدرسه که به کمک های مالی برای گسترش برنامه های خود دارد وپیشنهاد بودجه از مجلس شورای ملی برای ودرخواست حمایت مالی مدرسه رشدیه .jordan release date | BAPE adidas Superstar Green Camo GZ8981 Release Date - SBD