مجمع بین المللی تعلیم وتربیت کودکان استثنائی

عنوانمجمع بین المللی تعلیم وتربیت کودکان استثنائی
گونهسند
فرستندهکفیل اداره انطباعات,
گیرندهاداره تعلیمات عالیه,
متن کامل

مکاتبات اداری برای شرکت ایران در مجمع بین المللی تعلیم و ت‍رب‍ی‍ت‌ اطف‍ال‌ ن‍اس‍ال‍م( کودکان استثنائی).اظهار نظر شورای عالی معارف درباره شرکت دراین مجمع وپی گیری های مربوط به آن