مجمع بین المللی تعلیم وتربیت کودکان استثنائی

عنوانمجمع بین المللی تعلیم وتربیت کودکان استثنائی
گونهسند
شماره دسترسی۶۳۹۱ت‌
فرستندهکفیل اداره انطباعات,
گیرندهاداره تعلیمات عالیه,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۶
تاریخ نشر

۲۱ م‍ه‍ر۱۳۱۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۹ص
موضوعاداره‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ ع‍ال‍ی‍ه‌, داره‌ تعل‍یمات‌ ع‍ال‍یه, سند, ک‍ف‍ی‍ل‌ اداره‌ ان‍طب‍اع‍ات‌, کفیل‌ اداره‌ انطباعات‌, منابع نوشتاری
متن کامل

مکاتبات اداری برای شرکت ایران در مجمع بین المللی تعلیم و ت‍رب‍ی‍ت‌ اطف‍ال‌ ن‍اس‍ال‍م( کودکان استثنائی).اظهار نظر شورای عالی معارف درباره شرکت دراین مجمع وپی گیری های مربوط به آنBuy Kicks | 【国内۵月۲日発売予定】ナイキ ウィメンズ エアマックス ココ サンダル 全۴色 - スニーカーウォーズ