متن بیانات جناب دکتر صدیق وزیر فرهنگ در جلسه شورای فرهنگ شهرستان تهران

عنوانمتن بیانات جناب دکتر صدیق وزیر فرهنگ در جلسه شورای فرهنگ شهرستان تهران
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

آبان ۱۳۳۹

شماره

دوره۳۱ ش۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۵-۳۰
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

خبر تشکیل شورای فرهنگی شهرستان تهران که اعضای آن نمایندگان تهران هستند خبر می‌دهد که وظیفه آن نظارت کلی در تمام فرهنگ تهران از قبیل اجازة تأسیس مدرسه یا لغو یک مدرسه .