ق‍ص‍ه‌ ص‍دف‌ ن‍وران‍ی‌(۹)

عنوانق‍ص‍ه‌ ص‍دف‌ ن‍وران‍ی‌(۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٧

شماره صفحهص٩
وضعیت رنگ

طراحی(قلم )

موضوعتصویر, تصویر کتاب, طراحی, قصه صدف نورانی, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
ق‍ص‍ه‌ ص‍دف‌ ن‍وران‍ی‌(۹)