قراردادهمکاری با وزارت معارف

عنوانقراردادهمکاری با وزارت معارف
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۸۴ت‌
فرستندهپ‍رس‍ن‍ل‌, وزارت معار
گیرندهنصیر بیگلی, ابوالفتح
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۰
تاریخ نشر

۱۹اردیبهشت ۱۳۱۰

زبان انتشارفارسی
موضوعابوالفتح نصیر بیگلی(پزشک ), سند, منابع نوشتاری, وزارت معارف واوقاف وصنایع مستظرفه ،اداره‌ پ‍رس‍ن‍ل‌
متن کامل

قرارداد وزارت معارف واوقاف با دکتر ابوالفتح نصیر بیگلی درباره معالجه ومعاینه آموزگاران ودانش آموزان مدارس دولتی .Authentic Nike Sneakers | adidas