طرح قانونی راجع بحفظ الصحه شاگردان مدارس

عنوانطرح قانونی راجع بحفظ الصحه شاگردان مدارس
گونهسند
فرستندهملی, نمایندگان
گیرندهمجلس شورای ملی,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۰۴
تاریخ نشر

[۱۳۰۴]

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۵ص
موضوعسند, مجلس شورای ملی, منابع نوشتاری, نمایندگان مجلس شورای ملی
متن کامل

چندنفر ازنمایندگان مجلس شورای ملی طرحی را برای رسیدگی به وضعیت سلامت وبهداشت دانش آموزان ودانش آموزان بی بضاعت ارائه کرده اند دراین طرح به "اصل بیمه " دانش آمورزان برای رسیدگی به بهداشت تمامی دانش آموزان اشاره شده است . نامه آقایان یکی از نمایندگان به وزارت معارف درباره اعلام آمادگی برای اجرایی کردن طرح که در دوره پنجم مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده است .