صندوق کودکان ملل متحد

عنوانصندوق کودکان ملل متحد
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۵۷

شماره

س۳ ش۸۷۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
موضوعرستاخیز, مقاله, منابع نوشتاری, یونیسف
متن کامل

اطلاعاتی درباره ی بنیانگذاری صندوق کودکان ملل متحد «یونیسف » در سال ۱۹۶۴ از سوی سازمان ملل متحد، گسترش این سازمان در سراسر جهان و اهدای جایزه ی صلح نوبل به آن در سال ۱۹۶۵.Sport media | Nike Shoes, Sneakers & Accessories