شیپور(۴)

عنوانشیپور(۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۳

شماره صفحهص۴
وضعیت رنگ

طراحی(آب مرکب)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, شیپور, طراحی, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
شیپور(۴)