شیطان(۸)

عنوانشیطان(۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۳

شماره صفحهص۸
وضعیت رنگ

طراحی(آب مرکب)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, شیطان, طراحی, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
شیطان(۸)