شیر و خورشید سرخ چه می کند

عنوانشیر و خورشید سرخ چه می کند
گونهمقاله
ناشرشیر و خورشید سرخ ایران
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۳۰

شماره

س۴ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۷-۱۸
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعمقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

گزارشی از مؤسسات ، مهدکودکها ، پرورشگاه ، درمانگاه ، و مدرسهای که جمعیت شیروخورشید سرخ ایران تأسیس کرده است .