شهر زیر دریا(۲۷)

عنوانشهر زیر دریا(۲۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۲

شماره صفحهص۲۷
وضعیت رنگ

طراحی(قلم)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, شهر زیر دریا, طراحی, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
شهر زیر دریا(۲۷)