شاهزاده هرمز(۲۰)

عنوانشاهزاده هرمز(۲۰)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرتاج بخش, محسن
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۰۷

شماره صفحهص۲۰
وضعیت رنگ

چاپ سنگی

موضوعتصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, شاهزاده هرمز, کتاب مصور, محسن تاجبخش, منابع دیداری
متن کامل
شاهزاده هرمز(۲۰)