سی و دو سال فعالیت درخشان بنگاه حمایت مادران و نوزادان

عنوانسی و دو سال فعالیت درخشان بنگاه حمایت مادران و نوزادان
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۵۱

شماره

س ۵ ش ۱۴۲۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱، ۸-۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآیندگان, بنگاه حمايت مادران و نوزادان, مجمع عمومی بنگاه حمایت مادران و نوزادان (بیست و هفتمین: ۱۳۵۱: تهران), مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

گزارشی از برگزاری بیست و هفتمین مجمع عمومی بنگاه حمایت مادران و نوزادان، همراه با معرفی کوتاه این موسسه و خدماتی که به جامعه از جنبه های آموزشی، بهداشتی، درمانی و اجتماعی ارائه می دهد.trace affiliate link | Nike Shoes