سومین هدیه(۱۰)

عنوانسومین هدیه(۱۰)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرابراهیمی, نادر
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۴-۱۳۸۷

سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص۱۰
وضعیت رنگ

طراحی(قلم و آبرنگ)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, سومین هدیه, طراحی, کتاب مصور, منابع دیداری, نادر ابراهیمی
متن کامل
سومین هدیه(۱۰)