ساعت

عنوانساعت
گونهمقاله
نویسندگاندولت آبادی, پروین
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٣-۱۳۸۷

ناشرپیک نوآموز
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

نیمه اول فروردین ماه ١٣٥٧

شماره

دوره ١١ ش ١٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٦
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

موضوعادبيات تاليف, پیک نوآموز, دولت آبادی، پروین, شعر, مقاله, منظومه علمی -آموزشی
متن کامل

شعری خطاب به ساعت.