روش شناسی، کشف و دریافت ارزش در ادبیات داستانی کودکان

عنوانروش شناسی، کشف و دریافت ارزش در ادبیات داستانی کودکان
گونهگزارش و جزوه
پدیدآورندگانمحمدی, محمد هادی
متن کامل

بررسی موضوع ارزش از دیدگاه روش شناسی علمی و مفهوم زیبایی و زیبایی شناختی در ادبیات داستانی کودکان، تحلیل تاویلی – زیباشناختی شازده کوچولو و در ادامه روش های بررسی ساختار، طرح، کنش، نشانه، شخصیت، موضوع، درونمایه، راوی و عنوان شناسی در ادبیات داستانی کودکان.