روزنامه شفق سرخ

عنوانروزنامه شفق سرخ
گونهنشریه
پدیدآورندگاندشتی, علی, مایل تویسرکانی, یدالله
متن کامل

این نشریه از با نفوذترین روزنامه‌های ادبی دوران خود بوده و هنگام توقیف روزنامه‌ی عصر انقلاب و عهد انقلاب منتشر شد. از سال ۱۳۰۴ اقدام به چاپ داستان‌های کوتاه کرد. در سال ۱۳۰۴ و۱۳۰۵ نشریه‌ی شفق سرخ شماری آگهی درباره‌ی کتاب‌های درسی و آموزشی منتشر کرد که بیشتر آن‌ها بر درستی و کارایی روش آموزشی کتاب پافشاری داشتند.