روزنامه شفق سرخ

عنوانروزنامه شفق سرخ
گونهنشریه
پدیدآورندگاندشتی, علی, مایل تویسرکانی, یدالله
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز: علی دشتی؛مدیر مسئول: علی دشتی؛ سردبیر: میرزا یدالله خان مایل تو یسركانی

گروه سنیبزرگسالان
فاصله انتشارهفته ای سه بار ،روزانه
موضوععلی دشتی, میرزا یدالله خان مایل تو یسركانی, نشریه, نشریه ادبی, نشریه بزرگسالان, نشریه سازمانی, نشریه ها
موجودی

دانشگاه تهران : س ٤(١-١٣٠٠) ش ١-١٢٦ ،س ١،ش٢٢٧-٣١٧(١٣٠٣) ،س٣ ،ش٤-١٣(١٣-١٣٠٤)
كتابخانه ملی : س١-٣ ، ش١-٢٩٠ ؛ (١٣-١٣١١)؛ ش١١-١٣
مجلس ٢:س١-٤ (٤-١٣٠٠ش)،ش١-٦٢؛ ٦٥-٨٠ ،٨٢-٩٩ ،١٢٧-١٧٧، ١٧٩-١٨٢ ،١٨٤-١٩٦ ،١٩٨ ،٤٢٧-٤٥٢ ،٤٥٤-٤٥٦ ،٤٥٨-٤٧٧ ؛س٤ (١٣-١٣٠٤ش)

یادداشت ها

وابسته به: حزب توده

متن کامل

این نشریه از با نفوذترین روزنامه‌های ادبی دوران خود بوده و هنگام توقیف روزنامه‌ی عصر انقلاب و عهد انقلاب منتشر شد. از سال ۱۳۰۴ اقدام به چاپ داستان‌های کوتاه کرد. در سال ۱۳۰۴ و۱۳۰۵ نشریه‌ی شفق سرخ شماری آگهی درباره‌ی کتاب‌های درسی و آموزشی منتشر کرد که بیشتر آن‌ها بر درستی و کارایی روش آموزشی کتاب پافشاری داشتند. spy offers | nike mercurial superfly green size 7 shoes europe Magic Mushroom , Where To Buy , DH7650-600 , Ietp