روزنامه ایران

عنوانروزنامه ایران
گونهنشریه
پدیدآورندگانصنیع الدوله (اعتماد السلطنه), محمد حسن, ادیب اصفهانی (فروغی), محمد حسین
ناشردارالطباعه و دارالترجمه دولتی، وزارت انطباعات
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۲۵۲
تاریخ نشر

١٢٥٢ -١٣٢٥

زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز: محمدحسن صنیع الدوله (اعتمادالسلطنه )؛مدیر مسئول: محمدحسن صنیع الدوله (اعتمادالسلطنه )؛سردبیر: محمد حسین ادیب اصفهانی (فروغی )

گروه سنیبزركسالان
فاصله انتشارروزانه
موضوعروزنامه ایران, محمد حسین ادیب اصفهانی (فروغی ), محمدحسن صنیع الدوله (اعتمادالسلطنه ), نشریه, نشریه ادبی, نشریه بزرگسالان, نشریه دولتی, نشریه سازمانی, نشریه نوجوانان, نشریه ها
موجودی

آستان قدس:س ١-٢ ، ش ١-٨٠ (٨٩-١٢٨٨ق) ؛س ٢٣، ش٥٦٨-٨٩٩ (١٣١٠)
دانشگاه تهران :س١-٤، ش١-٢١٦ (٩١-١٢٨٨ق)
كتابخانه ملی:١-٢٠ (١٣٠٧-١٢٨٨ ق)ش١-٧١٢
مجلس ١: س ١-٣(٩٠-٢٨٨ ق)ش ٤١، ١٣١ ،١٩٢ ،٢٠٠
مجلس ٢:س ١-٤(٩١-١٢٨٨ ق) ش ١-٢١٦ .ج ١، ش ٢٠٨ -١ ؛ج ٢ ، ش ٢٠٩- ٤١٢

یادداشت ها

وابسته به: دارالطباعه ودارالترجمه دولتی، وزارت انطباعات

متن کامل

روزنامه‌ی ایران نشریه‌ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی است. اعتمادالسلطنه در سال ۱۸۷۱م.⁄ (۱۲۵۰ش) رابینسون کروزوئه را ترجمه و در این روزنامه به شکل پاورقی منتشر کرد که در میان نوجوانان خوانندگان بسیار یافت. داستان بینوایان با ترجمه‌ی حسینقلی مستعان در سال ۱۳۰۹ در روزنامه‌ی ایران به شکل پاورقی به چاپ رسید. بدرالملوک بامداد نیز با این روزنامه همکاری داشته است. latest Running | Nike Shoes, Clothing & Accessories