رستمنامه از برای سرگرمی(۱۹)

عنوانرستمنامه از برای سرگرمی(۱۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص۱۹
وضعیت رنگ

چاپ سنگی

موضوعتصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, رستمنامه از برای سرگرمی, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
رستمنامه از برای سرگرمی(۱۹)