رباعیات بابا طاهر عریان

عنوانرباعیات بابا طاهر عریان
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٦چ
پدیدآورندگانباباطاهر,
تاریخ تولد - وفات

قرن ٥ ق

پدیدآورندگان همکارسید علی کتابفروش,
ناشرسید على كتابفروشی شیرازى
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۳۰۶
تعداد صفحه۱٦ ص
اندازه۱۸*۱۱ س.م
پدیدآورندگان

حسب فرمایش سید علی کتابفروش

موضوعادبیات تالیف, بابا طاهر, چاپ سنگی, سید علی کتاب فروشی شیراز, سید علی کتابفروش, شعر فارسی, کتاب, مجموعه ها
نوع چاپ

چاپ سنگى

متن کامل