راهنمای کتابداران مدارس

عنوانراهنمای کتابداران مدارس
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانسپهری, متین دخت, انصاری (محقق), نوش آفرین
متن کامل

بررسی فلسفه خدمات کتابخانه های آموزشگاهی و اهداف آن، دانش آموزان، معلم و کتابدار،سازمان مجموعه کتابخانه، تنظیم مجموعه کتابخانه، انتخاب و سفارش مواد، روش استفاده از کتاب و کتابخانه، مواظبت از کتاب ها و کتابخانه، تنظیم سالن و وسایل و تجهیزات کتابخانه و اشاعه و توسعه ی ارتباط معلم – کتابدار، با دیگر کتابخانه ها، معلم کتابدار و حرفه کتابداری