دوره‌ ک‍ارآم‍وزی‌ م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌ وروس‍ای‌ گ‍روه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌، ری‍اض‍ی‌،ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌، م‍ش‍اور و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌

عنواندوره‌ ک‍ارآم‍وزی‌ م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌ وروس‍ای‌ گ‍روه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌، ری‍اض‍ی‌،ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌، م‍ش‍اور و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
گونهسند
شماره دسترسی۴۸۰ت‌
فرستندهوزارت آموزش و پرورش. معاونت پژوهش و نوسازی آموزشی. واحد مدارس تجربی,
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۴
تاریخ نشر

مهر-دی ۱۳۵۴

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۱ص
موضوعدف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ واح‍د اج‍رائ‍ی‌ طرح‌ آم‍وزش‍ی‌ ای‍ران‌، وزارت آموزش وپرورش معاونت طرحها وبررسی ها, دفت‍ر آم‍وزش‌ ض‍من‌ خدمت‌ واح‍د اج‍رایی‌ طرح‌ آم‍وزشی‌ ای‍ران‌، وزارت آموزش وپرورش معاونت طرحها وبررسی ها, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

برنامه دوره کار آموزی برای مدیران طرح آموزشی ایران. این برنامه به منظور آمادگی برای مسافرت مطالعاتی طراحی شده است .در این برنامه هدف های طرح آموزشی، جزئیات اجرایی برنامه، گردانندگان و رئوس مطالب هر روز آمده است. برنامه مطالعه گروهی براساس کتاب های "سازمان ومدیریت"ومدیریت ورهبری آموزشی "نیز تنظیم شده است .Authentic Sneakers | Saucony Lanzar JAV 2 - Unisex , Worldarchitecturefestival