دوره‌ ک‍ارآم‍وزی‌ م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌ وروس‍ای‌ گ‍روه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌، ری‍اض‍ی‌،ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌، م‍ش‍اور و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌

عنواندوره‌ ک‍ارآم‍وزی‌ م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌ وروس‍ای‌ گ‍روه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌، ری‍اض‍ی‌،ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌، م‍ش‍اور و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
گونهسند
فرستندهوزارت آموزش و پرورش. معاونت پژوهش و نوسازی آموزشی. واحد مدارس تجربی,
متن کامل

برنامه دوره کار آموزی برای مدیران طرح آموزشی ایران. این برنامه به منظور آمادگی برای مسافرت مطالعاتی طراحی شده است .در این برنامه هدف های طرح آموزشی، جزئیات اجرایی برنامه، گردانندگان و رئوس مطالب هر روز آمده است. برنامه مطالعه گروهی براساس کتاب های "سازمان ومدیریت"ومدیریت ورهبری آموزشی "نیز تنظیم شده است .