دعا قبل ازشروع بدرس که همه روزه درصف رسمی شاگردان مدرسه رشدیه شهر قم قرائت میشود

عنواندعا قبل ازشروع بدرس که همه روزه درصف رسمی شاگردان مدرسه رشدیه شهر قم قرائت میشود
گونهسند
فرستندهرشدیه, حسن
متن کامل

اهمیت مراسم صبحگاه وپیشنهاد خواندن دعادرمدارس قبل از آغاز به درس