دزد و رنگ قرمز، کلاه و شال و اره

عنواندزد و رنگ قرمز، کلاه و شال و اره
گونهپوستر
پدیدآورندگانشیوا, قباد
ناشررادیو تلویزیون ملی ایران، گروه تاتر امروز
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

طراح: قباد شیوا

موضوعپوستر, پوستر نمایش, دزد و رنگ قرمز (نمایشنامه), دزد و رنگ قرمز، کلاه و شال و اره (پوستر), کلاه و شال و اره (نمایشنامه), منابع دیداری
وضعیت رنگ

رنگی

ارجاع کلیدی۱۷۹۰۴
متن کامل