در کمیته ارزشیابی نظام آموزشی و گسترش آن: دوره راهنمایی چه تنگناهایی دارد

عنواندر کمیته ارزشیابی نظام آموزشی و گسترش آن: دوره راهنمایی چه تنگناهایی دارد
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۴۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآموزش دوره راهنمایی, رستاخیز, مقاله
متن کامل

توضیحاتی درباره ی نظام جدید آموزشی دوره ی راهنمایی برای شناخت استعدادها و تعیین رشته ی دبیرستانی، توسعه ی کمی آموزش و پرورش، نابرابری ها، آموزش و پرورش در استان های مختلف، معلم و مشاور، مسائل مربوط به تربیت معلم راهنمایی، روش های تدریس، کتاب های درسی، وسایل آموزشی و ساختمان، تأمین منابع انسانی.buy footwear | Air Jordan Sneakers