دختر زیبا و سه خرس(۱۴)

عنواندختر زیبا و سه خرس(۱۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگراستودیو رز ژاپن,
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۲

شماره صفحهص[۱۴]
وضعیت رنگ

حجم (عروسک و دکور)

موضوعاستودیو رز ژاپن, تصویر, تصویر کتاب, دختر زیبا و سه خرس, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
دختر زیبا و سه خرس(۱۴)