دبستان کرولال های باغچه بان

عنواندبستان کرولال های باغچه بان
گونهسند
فرستندهباغچه بان, جبار
متن کامل

درخواست کمک مالی از طرف جبار باغچه بان برای ادامه فعالیت های دبستان ناشنوایان وامضا چند نفر از بزرگان آن دوره که کمک مالی برای تاسیس این دبستان درتهران را پذیرفته اند .