حیوانات سخنگو

عنوانحیوانات سخنگو
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٧٠ک
پدیدآورندگاننکیسا,
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحهج
اندازه۱۷*۲۴ س.م
پدیدآورندگان

شعر از نکیسا

موضوعادبیات تالیف, پدیده, کتاب, مجموعه ها, منظومه علمی -آموزشی, نکیسا
گروه سنی(الف)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

هر جلد ٢٥ ریال

متن کامل

مجموعه ی ۴۰ شعر، شامل: پیشى؛ بچه آهو؛ سگ؛ و...Sports News | Air Jordan Sneakers