حکم انتصاب

عنوانحکم انتصاب
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۶۹ت
فرستندهریاست وزرا,
گیرندهوزارت معارف و اوقاف,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۰۵
تاریخ نشر

۲تیر۱۳۰۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعریاست وزرا, سند, منابع نوشتاری, وزارت معارف واوقاف
متن کامل

حکم انتصاب خلیل خان ثقفی (اعلم الدوله )به مقام معاونت ومدیریت معارف .Sneakers Store | Nike