جوجه ها (۸)

عنوانجوجه ها (۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرحسین, یوسف
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

[١٣٥٠]

شماره صفحهص[٨]
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و مداد رنگی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, جوجه ها, کتاب تصویری, منابع دیداری, یوسف حسین
متن کامل
جوجه ها (۸)