جوجه اردک زشت(۲)

عنوانجوجه اردک زشت(۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص[۲]
وضعیت رنگ

نقاشی(اکلریک)

موضوعپاپ آپ, تصویر, تصویر کتاب, جوجه اردک زشت, کتاب بازی و سرگرمی, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
جوجه اردک زشت(۲)