جبار باغچه بان در کودکستان شیراز در حال اجرای نمایش

عنوانجبار باغچه بان در کودکستان شیراز در حال اجرای نمایش
گونهعکس
سال انتشار۱۳۰۷
تاریخ نشر

۱۳۰۷

وضعیت رنگ

سیاه و سفید

موضوعپیر و ترب (نمایش), عکس, کودکستان شیراز, نمایش
متن کامل

جبار باغچه بان و بلقیس نمازی، مربی کودکستان، همراه با کودکان کودکستان شیراز در حال اجرای نمایش پیر و تربAdidas shoes | Asics Onitsuka Tiger

جبار باغچه بان در کودکستان شیراز در حال اجرای نمایش