جبار باغچه‌ بان، تبریز

عنوانجبار باغچه‌ بان، تبریز
گونهعکس
شماره دسترسی۱-۱۰۲ ع
سال انتشار۱۳۰۶
تاریخ نشر

۱۳۰۶

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعپسران, ثمین باغچه بان, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

از چپ: جبار باغچه بان، ثمین باغچه‌ بان، ؟، جاوید فیوضات پسر ابوالقاسم خان فیوضات (رئیس فرهنگ تبریز)، فیوضات(ابوالقاسم خان نیست). خط روی تخته پشت خط جاوید فیوضات است که در مدت پنج ماه الفبا را از میرزا جبار فرا گرفته.Running sport media | Jordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%

جبار باغچه‌ بان، تبریز