تکم چی

تکم چی
عنوانتکم چی
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
اندازه۱۵*۱۳س.م.
موضوعتکم, تکم چی, عکس
متن کامل

موسی اصغر زاده در لباس قدیمی یک تکم‌چی که شیوه تکم‌گردانی را نشان می‌دهد.