تو می دهی جواب من

عنوانتو می دهی جواب من
گونهمقاله
نویسندگاندولت آبادی, پروین
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٣-۱۳۸۷

ناشرپیک نوآموز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نیمه دوم آبان ماه ١٣٥٦

شماره

دوره ١١ ش ٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢٦
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

موضوعادبيات تاليف, پیک نوآموز, دولت آبادی، پروین, مقاله, منظومه علمی -آموزشی
متن کامل

شعری از زبان یک کودک که برای کتاب می خواند و به آن می گوید که پاسخ همه ی پرسش هایش را در کتاب پیدا می کند.Running Sneakers | Nike sneakers